Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest strukturą religijną, której zasadniczym celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem dla jej członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. W ten sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym związku z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna prowadzona wśród własnych członków, jak i w najbliższym otoczeniu.
 

Celem Akcji Katolickiej, jest także dążenie do najpełniejszego poznania ewangelicznych prawd wiary, ich rozumienia i realizowania w codziennym życiu. Członkiem Akcji Katolickiej może zostać katolik świecki, który ukończył 18 rok życia. Członkiem Akcji Katolickiej nie może być ten, kto publicznie odstąpił od wiary katolickiej, zerwał ze wspólnotą kościelną, albo podlega ekskomunice deklarowanej lub wymierzonej wyrokiem (KPK kan. 316 par.1).

Prezesem Akcji Katolickiej jest pan Jan Mitera. Funkcję asystenta kościelnego pełni ks. Marian Zapiór - proboszcz parafii. Diecezjalnym asystentem Akcji Katolickiej jest ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk.

Do parafialnego oddziału Akcji Katolickiej należy trzynaście osób.

1