REMONT KOŚCIOŁA ŚW. MARCINA

Remont kościoła trwa od 2010 roku i w tym czasie wykonano następujące prace:
•     odnowienie zewnętrznego kamiennego cokołu
•     renowacja kamiennego portalu pomiędzy kruchtą a nawą główną
•     odnowienie części obrazów będących przedstawieniem Drogi Krzyżowej z zewnętrznych nisz w murach kościoła oraz domalowanie brakujących stacji
•     wykonanie 3 etapów prac przy ołtarzu głównym
•     odsłonięcie i konserwacja techniczno- zachowawcza gotyckiego fresku na ścianie północnej nawy głównej.
 
Rada Parafialna na zebraniu 14 lutego 2019 roku jednogłośnie postanowiła zakończyć współpracę z dotychczasowym wykonawcą firmą konserwatorską „Renesans” reprezentowaną przez Panią Annę Koszarską i nawiązała współpracę z nowym wykonawcą Panem Dawidem Szlachtą.
 
Zakres prac do wykonania w najbliższej przyszłości jest ogromny i potrzebne na to będą poważne środki finansowe. Podstawowym i najbardziej palącym problemem do rozwiązania jest odwodnienie i osuszenie kościoła. Należy wykonać projekt konserwatorski i na jego podstawie podjąć kolejne działania w celu uratowania i przywrócenia do świetności tej wyjątkowej świątyni. Renowacji wymagają zarówno mury i ściany, witraże, dach, jak i całe wyposażenie. Liczymy         w związku z tym na wsparcie modlitewne jak i finansowe.
 
Dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 382 000 zł, uzyskanej przy wsparciu Pani minister Józefy Szczurek-Żelazko, lada dzień rozpoczną się prace odwodnieniowe. Planowane jest usunięcie istniejącej nawierzchni, prace archeologiczne, osuszenie i odwodnienie oraz położenie nowych chodników. W maju wykonaliśmy także badania dendrologiczne drzewostanu wokół kościoła. W przyszłości podjętą zostaną wskazane w operacie dendrologicznym działania pielęgnacyjne. W ramach całościowej koncepcji zagospodarowania otoczenia budynku, planujemy montaż nowego oświetlenia oraz systemu monitoringu.
 
Kolejną dotację, tym razem z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, w wysokości 59 472 zł otrzymaliśmy na IV etap prac przy ołtarzu głównym. Rada parafialna postanowiła jednak, że dołożymy środki własne w kwocie 63 896 zł, po to, by zakończyć wszystkie prace przy ołtarzu.    W tym celu nawiązaliśmy współpracę z firmą konserwatorską „Artom”, która 26 kwietnia 2019 roku rozebrała ołtarz i przewiozła do swojej pracowni konserwatorskiej, by tam poddać go pełnym zabiegom oczyszczenia i odnowienia.
 
Należy mieć świadomość, że zarówno zakres prac, jak i ich koszt na najbliższe lata jest ogromny. O kolejnych pracach oraz pozyskanych środkach informować będziemy na bieżąco.
 
W tym miejscu chcemy też wyrazić podziękowanie panu Grzegorzowi Gołębiowi za ogromne zaangażowanie, pomoc w pozyskiwaniu grantów i wsparcie merytoryczne.
 
Rada Parafialna